baner baner baner
ผลงานดีเด่น

ผลงานดีเด่น

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของวงดนตรีบัวชมพู

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

icons

10 มี.ค. 58 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  

ผู้อำนวยการ นายวินัย อ่ำประเวทย์  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยคณะครูและผู้ปกครอง
ร่วมกันแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จะก้าวสู่การศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา
ต่อไป

icons

27 ก.พ. 58 : เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ณ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) เนื่องจากกิจกรรม ลูกเสือ
เนตรนารี เป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียน
เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี และตรงต่อเวลา

icons

24 ก.พ. 58 : งานวิชาการ "เปิดบ้านองครักษ์พัฒนา"

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการด้านวิชาการและทักษะชีวิต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มโรงเรียน และเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียนในทุกๆด้าน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สนุกสนานเกิดเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประจำวัน