baner baner baner
ผลงานดีเด่น

ผลงานดีเด่น

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของวงดนตรีบัวชมพู

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

icons

20-21 มิ.ย. 2558 : อบรม BBL ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

      ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลทางอินเตอร์เน็ต โครงการ "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)

icons
icons

11 มิ.ย. 2558 : พิธีไหว้ครู

      กิจกรรมพิธีไหว้ครู รร.อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมระลึกพระคุณครู

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประจำวัน